ایمیل من - مرکز تلفن ویپ ایران
کاربر گرامی:

تماس امن مناسب شرکت هایی است که می خواهند شماره تماس اولیه را مخفی کنند. برای مثال شرکت های تاکسی اینترنتی از این سرویس استفاده می کنند.

در سرویس تماس امن یک تماس از شماره شرکت شما به راننده تاکسی اینترنتی و یک تماس هم به مسافر با شماره شرکت زده میشود و ارتباط بین راننده و مسافر برقرار میشود.

نمونه API:

http://IPServer/ipvoip/secureCall.php?email=MYEMAIL&pass=MYPASS&driver=DRIVERNUMBER&custommer=CUSTOMMERNUMBER&timelimit=optional


جهت تست تماس امن کافیست شماره راننده و شماره مسافر را وارد کنید و دکمه تماس امن را انتخاب کنید

شماره راننده :

شماره مسافر :


تماس امن