اطلاعیه عمومی پیرامون خطوط آسیاتک در ادامه
ایمیل من - مرکز تلفن ویپ ایران
کاربر گرامی:

جهت ثبت نام و دریافت API شخصی خود میتوانید به آدرس callmee.org سامانه کال می مراجعه نمایید.

تماس امن مناسب شرکت هایی است که می خواهند شماره تماس اولیه را مخفی کنند. برای مثال شرکت های تاکسی اینترنتی از این سرویس استفاده می کنند.

در سرویس تماس امن یک تماس از شماره شرکت شما به راننده تاکسی اینترنتی و یک تماس هم به مسافر با شماره شرکت زده میشود و ارتباط بین راننده و مسافر برقرار میشود.

نمونه API:

http://IPServer/ipvoip/secureCall.php?email=MYEMAIL&pass=MYPASS&driver=DRIVERNUMBER&custommer=CUSTOMMERNUMBER&timelimit=optional


تماس امن