ریال200,000
شارژ بیست هزار تومانیاطلاعات شارژ • 3% تخفیف اضافه شارژ معادل معادل 6000ریال


 • 3% عوارض مبلغ 5505 ریال

 • 6% مالیات 11009 ریال

 • مبلغ خالص شارژ 183486 ریال
 • جمع شارژ 189486 ریال
ریال100,000
شارژ ده هزار تومانیاطلاعات شارژ • 0% تخفیف اضافه شارژ


 • 3% عوارض مبلغ 2752 ریال

 • 6% مالیات 5505 ریال

 • مبلغ خالص شارژ 91743 ریال
 • جمع شارژ 91743 ریال
ریال500,000
شارژ پنجاه هزار تومانیاطلاعات شارژ • 5% تخفیف اضافه شارژ معادل معادل 25000ریال


 • 3% عوارض مبلغ 13761 ریال

 • 6% مالیات 27523 ریال

 • مبلغ خالص شارژ 458716 ریال
 • جمع شارژ 483716 ریال